Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

Mededelingen

 • Samen zingend verder
  klik hier voor de flyer

  Studiebijeenkomst over de spiritualiteit van protestanten en katholieken in kerkliederen 500 jaar na Luther.

  We herdenken in 2017 dat het 500 jaar geleden is, dat de augustijner monnik Maarten Luther een discussie over de hervorming van de kerk begon, die op een scheiding uitliep van katholieken en protestanten.
  Hoe kunnen we die gebeurtenis samen herdenken? We gaan dat zingend doen!

  Prof. Dr. Evert Jonker,oecumenisch theoloog, die voorzitter was van de commissie die het Nieuwe Liedboek samenstelde, zal onze gids zijn. Hij begint met de geloofsbeleving van Luther. Hij schrijft:

  Op deze avond bespreken we enkele liederen uit het Liedboek. We zingen ze ook. We zoeken naar het oecumenisch perspectief. Dat is niet zo moeilijk, want dit Liedboek- op zich al resultaat van samenwerking van acht kerkgenootschappen - kent ook liederen uit de tijd voor de Reformatie en uit de huidige Katholieke traditie (o.a. Oosterhuis, Jongerius).
  ‘Vlammen zijn er vele,
  één is het licht,
  wij zijn één in Christus’

  Toegang Gratis.
  Vrije gift na afloop.
  Opgave vòòr 30 januari 2016 via joopvanluit13@gmail.com of
  0591-610519,
  Joop van Luit, Emmen

  Woensdagavond 22 februari 2017 (20.00 uur)
  Wilhelmina Zalencentrum te Beilen
  ( wilhelminaplein 4)
  extra informatie

 • Persbericht van de Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe

  Geachte dames en heren,

  De provinciale Raad heeft een verklaring uitgegeven over de ontwikkeling rond de vluchtelingenen de vluchtelingen opvang en de emoties die dat oproept in de beide provincies
  Onderstaand vindt u de informatie en de verklaring.
  Wilt en ku t U hierana aandacht geven?
  Vriendelijk dank voor de te nemen moeite.
  Recht hartelijke groet

  Namens de provinciale raad van kerken Groningen/Drenthe
  Joop van Luit
  PR
  ________________________________________
  Verklaring van de Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe

  De Provinciale Raad van Kerken Groningen - Drenthe heeft in zijn vergadering van 14 oktober gesproken over de ontwikkelingen rond de vluchtelingen en de vluchtelingenopvang en over de emoties die dat oproept in onze provincies. Naar aanleiding daarvan geven we onderstaande verklaring uit (mede geïnspireerd op een vergelijkbare verklaring van de Zeeuwse Provinciale Raad van Kerken).
  Wij zullen het zeer op prijs stellen,w anneer U deze verklaring wilt bespreken in uw Raad.

  verklaring

  We constateren allereerst dat vanuit verschillende kerken en door individuele christenen tal van initiatieven worden ontplooid om te doen wat mogelijk is om vluchtelingen te helpen. Dat geldt voor vrijwilligers die al langere tijd actief zijn, maar ook voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld de concrete inzameling van hulpgoederen en het leggen van contacten met lokale overheden en andere organisaties. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte als een teken dat kerken dienstbaar willen zijn aan mensen in nood en helpen waar mogelijk. De Raad van Kerken roept dan ook mensen binnen en buiten de kerken die iets willen en kunnen doen op om zich aan te sluiten bij de samenwerkende hulporganisaties en zich aan te melden.

  Daarnaast constateert de Raad van Kerken dat de komst van vluchtelingen naar ons land en (nood)opvang in onze provincies soms voor onrust en onzekerheid zorgt. Hoe begrijpelijk ook, toch dienen uit christelijk oogpunt angst en bezorgdheid niet leidend te zijn, maar vertrouwen en openheid. Gelovigen zijn aanspreekbaar op hun vertrouwen in God. Zij willen zich door dat vertrouwen laten leiden.
  Wij willen waar mogelijk het gesprek bevorderen tussen alle betrokkenen: inwoners, vluchtelingen, hulpverleners, deskundigen, vrijwilligers, statushouders, geïntegreerde Nederlanders van buitenlandse komaf, christenen en moslims, gelovigen en niet-gelovigen. Alleen door gesprek en ontmoetingen, door te luisteren naar ieders ervaringen, kan er vertrouwen ontstaan. Zo willen wij ons inzetten om bij te dragen aan de groei van sociale cohesie, nu onze samenleving voor deze sociale uitdaging staat.
  Kerken zijn plaatsen van gebed. De Raad van Kerken roept tenslotte maar niet in de laatste plaats op tot gebed. Gebed voor vluchtelingen waar dan ook ter wereld; voor hen die de kans niet krijgen om te vluchten; voor hen die zich inzetten voor vrede; voor hulp aan hen die getroffen zijn door de wereldwijde crisis die zich voor onze ogen voltrekt. Gebed ook voor machthebbers en regeringsleiders die sleutels in handen hebben om wendingen ten goede te geven en om verstandige oplossingsrichtingen aan te geven.
  Het gebed ontslaat ons niet van de plicht om te handelen, maar zet ons juist daartoe aan. De Raad van Kerken Groningen - Drenthe spreekt de wens uit dat deze verklaring daaraan bijdraagt.
  ______________________________________

 • Verslag studiebijeenkomst
  Raad van Kerken Groningen en Drenthe op 11-02-2015.
  Lees meer.

   

 • Conferentie : bijdrage aan een maatschappelijk debat.
  Woensdag 11 februari, lees meer.

 • Maatschappelijke stage
  Meer dan 100.000 leerlingen in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar zoeken ieder jaar naar een leuke stageplek bij een vrijwilligersorganisatie. Ze zijn leerling op een school voor VMBO, HAVO of VWO. Maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 een vak op school..lees meer

 • Arme kant van Drenthe dringend op zoek naar nieuwe besuursleden.
  Het bestuur van de werkgroep Arme Kant van Drenthe en Groningen is door de jaren heen steeds kleiner geworden. Zo lang mogelijk is alles op alles gezet om een minimaal aantal activiteiten doorgang te laten vinden, maar inmiddels ligt alles helaas al enige tijd stil.
  meer inormatie